Ako na daniach zaplatiť čo najmenej | OnlinePriznanie.sk
Tento web používa k poskytovaniu služieb, perzonalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohoto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie

Ako sa vám páči táto stránka? Je vám všetko zrozumiteľné alebo by ste na nej niečo upravili? Vaše nápady nás naozaj zaujímajú.

Hodnotenie
Počet hodnotení: 102

Ako na daniach zaplatiť čo najmenej

Ľudia si často (mylne) myslia, že na daniach môžu ušetriť len podnikatelia. Poďme sa pozrieť na to ako to je v skutočnosti.

Kto podáva daňové priznanie
Ak spĺňate aspoň jedno kritérium, je daňové priznanie určené aj pre vás.
Kto podáva daňové priznanie?

 • Daňovníci s príjmami nad 1.901,67 € ročne
 • Daňovníci s príjmami z prenájmu nehnuteľností, ak ich príjem je nad 500 € ročne
 • Pracujúci v zahraničí s trvalým pobytom na území SR
 • Podnikatelia
 • Všetci, ktorí chcú vrátiť zaplatené dane pomocou využitia
 • Ako si znížite dane pomocou daňových zvýhodnení
  Pre koho sú zvýhodnenia určené:
  1. Pre každého ako zvýhodnenie na daniach, tzv. nezdaniteľná časť na poplatníka.

   Každý, kto platí dane a jeho ročný príjem je nižší ako 19.809 € má, nárok na uplatnenie časti vo výške 3803,33 €. Mesačne ide o čiastku 316,94 €.

   Ak je ročný príjem daňovníka vyšší ako 19.809 € má nárok na pomernú časť nezdaniteľnej časti, ktorá sa vypočíta ako rozdiel medzi sumou 8 755,578 a 1/4 základu dane daňovníka.

   Kto na toto zvýhodnenie nemá nárok:

   - Poberatelia starobného dôchodku
   - Poberatelia predčasného starobného dôchodku
   - Poberatelia starobného dôchodkového sporenia
   - Poberatelia dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu ako v SR
   - Poberatelia výsluhového dôchodku

  2. Pre platiteľov dobrovoľného príspevku na starobné dôchodkové sporenie (II. pilier)

   Platitelia dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie si môžu zaplatenú sumu odpočítať najviac do výšky 2 % zo základu dane, pričom maximálna suma na uplatnenie je vo výške 1029,60 €.  3. Pre platiteľov príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier)

   Platitelia príspevkov na dobrovoľné dôchodkové sporenie si môžu uplatniť zaplatené príspevky najviac vo výške 180 €. Daňovník, ktorý si chce túto úľavu na dani uplatniť musí spĺňať tieto podmienky:

   - Príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie platil na základe zmluvy uzatvorenej po 31. 12. 2013
   - Nemá uzatvorenú inú účastnícku zmluvu podľa zákona o doplnkovom sporení, ktorá nespĺňa podmienky stanovené týmto zákonom

  4. Pre rodičov s deťmi – tzv. daňový bonus

   Daňový bonus si môže uplatniť každý daňovník, ktorého ročný príjem zo závislej činnosti alebo z podnikania predstavuje minimálne 2.430 €. Výška daňového bonusu za rok 2016 je 21,41 €/mesačne, tzn. 256,92 € ročne.

   Na uplatnenie daňového bonusu musia byť splnené tieto podmienky :

   - dieťa musí žiť s daňovníkom v jednej domácnosti a daňovník má voči nemu vyživovaciu povinnosť
   - daňovník musí mať príjem zo zamestnania alebo z podnikania minimálne 2.430 € (do tohto príjmu sa nezapočítavajú výhry, príjmy z prenájmu nehnuteľností, atď.)
   - daňovník v danom období nevykazuje daňovú stratu z príjmov z podnikania

  5. Za manžela/manželku bez príjmu alebo s nižším príjmom – tzv. nezdaniteľná časť na manžela/manželku

   Nezdaniteľná časť na manželku predstavuje suma 3.803,33 € ak manželka nemala žiadny vlastný príjem. V prípade, že manželka mala vlastný príjem, tento príjem je nutný od nezdaniteľnej časti odpočítať a uplatní sa iba tento rozdiel. Ak mala manželka príjem vyšší ako je 3803,33 € nie je možné uplatniť nezdaniteľnú časť na manželku.

   Dôležité: Nezdaniteľnú časť na manželku si môže uplatniť daňovník v prípade, že manželka s ním žije v jednej domácnosti a spĺňa minimálne jednu z týchto podmienok:

   - stará sa o vyživované maloleté dieťa žijúce v spoločnej domácnosti (dieťa do 3 rokov, alebo dieťa do 6 rokov s nepriaznivým zdravotným stavom),
   - poberala v danom období peňažný príspevok na opatrovanie,
   - bola v danom období nezamestnaná,
   - je zdravotne postihnutá,
   - je považovaná za osobu s ťažkým zdravotným postihnutím.

   Ak je jedna z týchto podmienok splnená len časť roka, môže si daňovník uplatniť len pomernú časť nezdaniteľnej časti na manželku, zodpovedajúcu 1/12 zo stanovenej sumy.

  Aké novinky nás čakajú od januára 2016
  Prehľad zmien, ktoré sa vás môžu týkať
  1. Pre platiteľov starobného dôchodkového poistenia

   Výška sumy, ktorú je možné odpočítať za dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové poistenie sa zmenila na 1029,60 € (v minulom roku to bolo 988,80 €)

  2. Zvýšenie hranice príjmu pre daňový bonus

   Výška príjmu zo závislej činnosti alebo z podnikania na uplatnenie daňového bonusu sa zvýšila na sumu 2.430 € (v minulom roku predstavovala sumu 2.280 €) Na to aby ste mohli získať daňový bonus na svoje deti ste tak museli v minulom roku zarobiť aspoň 2430 €